Rôzne ambulancie fungujú ako jeden celok

POLIKLINIKA

Komplexné sieťové riešenia pre menšie a stredne veľké zdravotnícke zariadenia. Spája recepciu, ambulancie prvého kontaktu, odborné ambulancie, SVLZ a ADOS s centrálnou kartotékou pacientov.

 • Recepcia

  Je určená pre prvý kontakt s pacientom, zaevidovanie pacienta do centrálnej kartotéky zdrav. zariadenia, vybavovanie osobných i telef. objednávok pacientov, vystavovanie účtov pre pacientov z ambulancií

 • Ambulancie

  Všetky typy ambulancií praktická, odborná, zubná, SVLZ, prepojené s centrálnou kartotékou pacientov, recepciou a centrálnym spracovaním údajov pre poisťovne

 • Lôžko

  Modul pre lôžkové oddelenie ponúka: príjem pacienta, prehľad pobytov a liečby pacientov, prijímacie a prepúšťacie správy,...

 • Správca informačného systému

  Modul zabezpečuje komunikáciu všetkých častí informačného systému a centrálne spracovanie výstupov pre ZP, poskytuje informácie o vystavených účtoch a prijatých platbách za celé zdravotnícke zariadenie

 • Jednodňová chirurgia

  Umožňuje účtovanie pre ZP v bodoch alebo v eurách

 • Sklad liekov a zdravotníckeho materiálu

  Príjemky, výdajky, prehľad o spotrebe liekov, skladová inventúra,...

Recepcia

 • napojenie na centrálnu kartotéku pacientov
 • evidencia pacientov na vstupe do zdr. zariadenia
 • práca s diármi ambulancií, osobné a telefonické objednávky pacientov
 • vystavovanie a tlač účtov za ošetrenie ( v zdravotníckom zariadení bez recepcie sú účty za ošetrenie vystavované priamo v ambulanciách)

Ambulancie

 • prepojenie s centrálnou kartotékou pacientov, recepciou a centrálnym spracovaním údajov,
 • vedenie komplexnej zdravotnej dokumentácie pacientov,
 • odosielanie žiadaniek a prijímanie výsledkov medzi ambulanciami v rámci zdravotníckeho zariadenia,
 • informácie o PN, vystavených receptoch a návštevách v ambulanciách daného zariadenia,
 • možnosť zverejnenia zdravotnej dokumentácie medzi ambulanciami zdravotníckeho zariadenia (informácie o liečbe, vyšetreniach) na požiadanie
 • odosielanie lekárskych správ a žiadaniek e-mailom
 • odosielanie RTG snímkov e-mailom
 • overovanie poistného vzťahu pacientov na portáli ÚDZS cez internet
 • možnosť aktualizácie programov na novú verziu cez internet
 • možnosť objednávania pacientov cez e-mail
 • upozornenie pacientov na termín návštevy ambulancie e-mailom
 • upozornenie pacientov na termín návštevy zaslaním sms na mobil
 • možnosť prepojenia s dotykovým informačným monitorom v čakárni
 • rýchla pomoc a podpora užívateľov pomocou vzdialenej správy
 • prepojenie na MS Word - správy, žiadanky, šablóny
 • generovanie dokumentov a faktúr v pdf, možnosť zaslania e-mailom
 • denná, mesačná, kvartálna, polročná i ročná štatistika výkonov
 • sledovanie limitov pre jednotlivé poisťovne
 • ročný výkaz pre štatistický úrad – vytvorenie a export do xml súboru
 • sklad liekov a zdravotníckeho materiálu
 • a mnoho ďalších užívateľských funkcií...

Ekonomický správca informačného systému

 • mesačné exporty dávok do ZP
 • história vystavených faktúr a dávok pre ZP
 • história vystavených účtov za ošetrenie po ambulanciách i za celé zariadenie,
 • ročné výkazy pre NCZI
 • štatistika počtu pacientov, výkonov, ošetrení a návštev po ambulanciách i sumárne za celé zdravotnícke zariadenie