Správca Ordinácie Lekára pre Windows

SOLW

Špecializovaný softvér pre praktických, detských, odborných lekárov a SVLZ.

Pomáha lekárom s rutinnou prácou v zdravotníckom zariadení.

Zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností s vedením zdravotnej dokumentácie a plnenie zmluvných povinností voči zdravotným poisťovniam v súvislosti so spracúvanými údajmi poistencov.

Hlavné benefity produktu

 • Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov (informácie o ošetrení pacienta, výkonoch, PN, OČR, očkovaniach, predpísaných liekoch, podpísaných dohodách s pacientom,...)
 • Prehľady o fungovaní ambulancie (pacienti, výkony, OČR, PN, očkovania, objednávky pacientov, štatistiky, účty, faktúry,...)
 • Prehľady o fungovaní zdravotníckeho zariadenia/ polikliniky ako celku
 • Vyúčtovanie na ZP, platby v hotovosti aj faktúry

Vedenie dokumentácie

  Vedenie zdravotnej dokumentácie
  • Informácie o ošetrení pacienta, výkonoch a terapeutických postupoch, OČR, PN, očkovaniach, predpísaných liekoch a ŠZM, vykonaných preventívnych prehliadkach
  • Preddefinované texty pre dekurz
  • Sťahovanie laboratórnych výsledkov do dekurzu
  • Tlač celej karty alebo vybraných častí vo forme dekurzu alebo vo forme správy
  • Elektronický podpis - vedenie zdravotnej dokumentácie vo forme elektronickej zdravotnej karty

  Zápis výkonov

   Zápis výkonov
   • Rýchly zápis výkonov s použitím preddefinovaných diagnóz a kumulovaných výkonov
   • K zápisu výkonov je možné zadávať poznámky, podané lieky a ŠZM, hradené ZP. Všetky údaje sa automaticky zapisujú do dekurzu pacienta
   • Automatické sledovanie mesačného limitu pre jednotlivé poisťovne upozorní na jeho prekročenie
   • Po zápise výkonov program automaticky generuje informovaný súhlas
   • Cez podpisovú podložku sa pacientom podpísaný súhlas ukladá do zdravotnej dokumentácie

   Vyúčtovanie

    Vyúčtovanie ošetrenia
    • Typy platby - poisťovňa, priama platba, kombinovaná platba, doplatok k cene poisťovne
    • Priame prepojenie s fiškálnou tlačiarňou a možnosť okamžitej tlače účtov, prepojenie s bankovým platobným terminálom
    • Vedenie osobného/rodinného finančného konta prijatím zálohy od pacienta
    • Spôsoby platby za ošetrenie: hotovosť, karta, z konta pacienta a rôzne kombinácie týchto platieb
    • Vystavenie faktúry a úhrada na bankový účet ambulancie
    • Okrem prehľadu vystavených účtov (hotovosť, karta, bankový účet, konto) program sleduje aj úhradu
    • Program upozorňuje na prípady, ak pacient neuhradil účet, alebo lekár zabudol vystaviť účet

    Diár objednávok

     Diár objednávok
     • farebné rozlíšenie termínov a výkonov v diári
     • používanie viacerých objednávacích diárov súčasne
     • podsvietenie dĺžky pracovnej doby lekára/ambulancie
     • vyznačené štátne sviatky, rezervované termíny a termíny dovoleniek lekárov
     • objednanie/preobjednanie pacienta, potvrdenie/zrušenie termínu pomocou SMS alebo Emailu
     • upozornenia pacientov na termín ošetrenia automatickým zasielaním SMS správ s pripomenutím termínu návštevy
     • prepojenia diára na kalendár “Gmail“ pre prístup lekára aj zo smartfónu

     Ambulantná kniha návštev

      Ambulantná kniha návštev
      • Výber pacienta z diára so súčasným zápisom aktuálneho dátumu a času do ambulantnej knihy
      • Ak lekár nevedie ambulantnú knihu a nepoužíva v ambulancii ani diár objednávok, program vedie túto ambulantnú knihu na pozadí a v prípade potreby, resp. kontroly umožní jej zobrazenie a tlač použitím funkcie Tlač ambulantnej knihy z výkonov
      • Prehľad záznamov ambulantnej knihy podľa vyšetrení, dôvodu návštevy, lekárov, odosielateľov,...
      • V zdravotníckom zariadení s recepciou - možnosť vedenia ambulantných kníh všetkých ambulancií z recepcie. Pri zápise do ambulantnej knihy sa eviduje presný čas príchodu pacienta
      • Ošetrujúci lekár vidí v ambulantnej knihe počet pacientov, čakajúcich na ošetrenie aj s informáciou o dĺžke čakania pacienta

      Tlač receptov

       Tlač receptov
       • Tlač receptov, rýchle kopírovanie opakovaných predpisov s automatickým záznamom do dekurzu
       • Prehľad o množstve a cene predpísaných liekov za pacienta i za celú ambulanciu
       • Pravidelná mesačná aktuálna kategorizácia liekov
       • Výhodou je prepojenie programu SOLW s Prehliadačom liekového informačného systému, ktorý obsahuje zoznam aktuálnych liekov aj s príbalovými letákmi a poskytuje informácie o liekoch, preskripciách a generikách
       • Mesačná aktualizácia liekového informačného systému

       Exporty dávok do ZP

        Exporty dávok do ZP
        • Odosielanie dávok elektronicky s faktúrami a sprievodnými listami v pdf formáte do podateľní zdravotných poisťovní
        • Možnosť posielania dávok na CD, resp. na USB kľúči poštou
        • Zasielanie dávok elektronicky e-mailom
        • História vystavených faktúr a dávok exportovaných do ZP

        Štatistické výstupy

         Štatistické výstupy a prehľady
         • Denná, mesačná, kvartálna, polročná a ročná štatistika pre zdravotné poisťovne
         • Ročné výkazy pre NCZI ( A01, A03, A05, A09,…A12, A15…C04, K05, U01, a iné)
         • Štatistika počtu pacientov, výkonov, ošetrení a návštev v ambulancii